ProgeTiiger Noarootsi Koolis

Loomise kuupäev 23.05.2019

Noarootsi Kool sai toetust ProgeTiigri seadmetele.

Elukestva Õppe Strateegia 2020 üks eesmärke on, et õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule.

Riik on seadnud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele (HITSA) strateegiliseks eesmärgiks tagada, et igal haridustasemel omandatakse edasiõppimiseks ja ühiskonnas edukaks toimetulekuks piisav eakohane digipädevus digilahenduste kasutamise integreerimise abil õppeprotsessi kui tervikusse. Selliselt on ka ProgeTiigri programm loodud ühe meetmena tehnoloogia loomise aluste ja seoste mõistmiseks, probleemilahendamisoskuse arengu toetamiseks ja tervikuna paremate õpitulemuste saavutamiseks alus-, üld- ja kutseharidusvaldkondades.

Programmi raames ellu viidavad tegevused panustavad oluliselt õppijate eakohase digipädevuse arendamisse ehk tehnoloogiarikkas ühiskonnas toimetulemiseks vajalike oskuste arendamisse ning toetavad tehnoloogia loojate tekkimist. Programm toetab samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud Huvitava Kooli põhimõtteid, muutes õppimise mitmekesisemaks ning õppijatele mängulisemaks ja huvitavamaks.

Viimati muudetud 18.04.2020.