KiVa on Noarootsi Koolis

Loomise kuupäev 27.09.2019

KiVa tähendab kiusamisvaba. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006-2009 välja töötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Praeguseks on KiVa kasutusel juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

KiVa programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;

2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;

3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise

KiVa on koolis nähtav mitmel moel. 1.-6. klassi õpilased osalevad KiVa-tundides, mida viivad läbi klassijuhatajad KiVa programmi kava järgi. Tundides õpitakse koos tegutsedes, arutades ja ülesandeid lahendades kiusamise ärahoidmiseks, märkamiseks ja peatamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Õpitakse, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased mõtlevad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid. 

Kiusamise juhtumitesse sekkuvad KiVa-meeskond ja klassijuhataja

Noarootsi Koolis on töörühm – KiVa-meeskond -  psühholoog Margit Merisalu, sotsiaalpedagoog Ingrid Juht, õpetajad Tiina Järv ja Lily Pella. Nemad sekkuvad koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse. KiVa-meeskond on koolitatud kasutama KiVa programmi ja lahendama kiusamisjuhtumeid kasutades selleks tõhusaid sekkumismudeleid.

Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, palun võtke KiVa tiimiga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et Te mõtleksite  koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse!

 

 

Viimati muudetud 18.04.2020.