Lõpueksamid

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID 2023/2024. õa

31.mai 2024.a eesti keel; 
6.juuni 2024.a matemaatika; 
12.juuni 2024.a valikeksam:
vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline). 

2023/2024. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist.

 

Lõpueksamite läbiviimise kord
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. 
Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.

Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Põhikooli lõpetamine
Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.

Põhikooli võib, õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega, pidada lõpetanuks ja anda õpilasele välja lõputunnistuse:
- kellel on kuni kahes õppeaines nõrk või puudulik viimane aastahinne.

Avaldatud 13.11.2023. Viimati muudetud 01.04.2024.